Call us toll free: +420 22438 3368
Top notch Multipurpose WordPress Theme!

GDPR

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Základní zásady

ČZU Media z.s (dále jen MEDIA) respektuje Vaše soukromí a zpracovává osobní údaje v souladu s platnou legislativou včetně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Bezpečí Vašich osobních údajů je pro nás prioritou. MEDIA proto přijal odpovídající technická a organizační opatření, aby zajistil bezpečné zpracování osobních údajů. Členové spolku a externí spolupracovníci spolku MEDIA, kteří mají přístup k osobním údajům, jsou vázáni povinností mlčenlivosti a jsou řádně vyškoleni v oblasti bezpečné práce s daty. Veškerý vzdálený přístup k případné databázi osobních údajů probíhá výhradně přes šifrovaný protokol.

MEDIA Vás může požádat o poskytnutí osobních údajů v nejrůznějších souvislostech, například při registraci nového člena, v rámci různých kampaní a akcí či pořízení fotografií a obrazových a zvukových videozáznamů. Poskytnuté osobní údaje zpracováváme v rozsahu nezbytném pro naplnění aktivity, v jejíž souvislosti byly údaje poskytnuty, a pro uvedené účely.

Co opravňuje MEDIA ke zpracování osobních údajů

MEDIA je oprávněn zpracovávat Vaše osobní údaje na základě alespoň z jednoho níže uvedených oprávnění:

  • Splnění právních povinností. Zpracováváme Vaše osobní údaje za účelem splnění právních povinností v souvislosti s právními předpisy.
  • Souhlas. Jedná se zejména o souhlas  při možném zapojení se do kampaní a akcí, pořizování fotografií a obrazových a zvukových videozáznamů nebo v souvislosti s podpisem petice, výzvy, prohlášení apod.). Vámi udělený souhlas může být z Vaší strany kdykoliv odvolán.
  • Oprávněný zájem správce údajů. Vaše osobní údaje jsme oprávněni zpracovávat i pro účely našich oprávněných zájmů. Jedná se např. o analytické účely.

Základní informace o zpracování osobních údajů

Se svými dotazy souvisejícími se zpracováním jejich osobních údajů se můžete obracet na MEDIA prostřednictvím e-mailu pověřence osobních údajů Radka Martiníka na adrese radek.martinik@izun.eu, a to včetně odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů pro vybrané účely.

Rozsah zpracovávaných osobních údajů

MEDIA získává osobní údaje nejčastěji v souvislosti s podpisovými online a offline akcemi a finančními dary. Rozsah odpovídá údajům dobrovolně poskytnutým v rámci těchto akcí, nejčastěji jde o: jméno, příjmení, kontaktní adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, PSČ, rok narození, případně bankovní údaje – číslo účtu, kód banky.

Kromě shora uvedených osobních údajů zaznamenáváme a uchováváme tzv. kognitivně-behavioriální údaje, kterými jsou zejména účast na našich akcích, otevírání námi zasílaných e-mailů, monitoring plateb, četnost podepisování online petic a jiné online a offline aktivity. Dále pak fotografické, obrazové a zvukové záznamy, v případě pokud nedošlo, z jakýchkoliv politováníhodných důvodů,k vašemu souhlasu s pořízením, pokud tomu tak je a Vy naleznete nedostatek žádáme o okamžité informování a okamžitě budou provedeny následné kroky k nápravě, pravděpodobně vymazání záznamů.

K analýze návštěv našich webových stránek a jejich vylepšení používáme Google Analytics. Google Analytics automaticky sbírá anonymní informace o návštěvách na těchto stránkách pomocí cookies. Naše stránky obsahují také cookies, které jsou nezbytné k jejich fungování. MEDIA nesbírá prostřednictvím funkčních cookies žádné osobní údaje.

Naše webové stránky mohou dále obsahovat odkazy na různé další internetové stránky třetích osob, zejména na sociální sítě, jako jsou Facebook, Twitter, Google+, Youtube, apod. Tyto služby mohou využívat cookies pro účely nezávislé na vůli spolku MEDIA. Cookies třetích osob se řídí zásadami ochrany osobních údajů těchto třetích osob. Cookies lze zablokovat v nastavení daného internetového prohlížeče.

Pro účely administrace našich webových stránek mohou být dále shromažďovány technické údaje o požadavku na získání obsahu ze serveru, jako např. IP adresa, čas požadavku, typ prohlížeče a operační systém.

Využití kontaktních údajů

Jako nezisková organizace potřebujeme zůstat v kontaktu s lidmi, kterým jsou blízké naše aktivity a naše cíle. Zároveň zcela respektujeme Vaše preference, včetně případné žádosti o ukončení kontaktu z naší strany.

Využití fotografických, obrazových a zvukových záznamů

Jako nezisková organizace informujeme fotografickými, obrazovými a zvukovými záznamy o  naší činnosti, budoucích, či následně proběhlých akcích, projektech a událostech, ať už tištěnými či online materiály. V případě pokud nedošlo, z jakýchkoliv politováníhodných důvodů,k Vašemu souhlasu s pořízením, pokud tomu tak je a Vy naleznete nedostatek žádáme o okamžité informování a okamžitě budou provedeny následné kroky k nápravě, pravděpodobně vymazání záznamů.

Doba zpracování osobních údajů

V obecné rovině uchováváme osobní údaje pouze po dobu nezbytně nutnou pro výše uvedené účely.

Pokud jste podepsali naši petici, smlouvu o uchování či pořízení, výzvu či prohlášení, udělili souhlas, uchováme Vaše osobní údaje po dobu 30 let od ukončení příslušné podpisové akce nebo související kampaně.

Pokud jste nám poskytli finanční dar nebo udělili obecný souhlas s kontaktem, uchováme Vaše osobní údaje po dobu 10 let od Vaší poslední zaznamenané aktivity.

Doba zpracování osobních údajů zpracovávaných pro plnění právních povinností se řídí příslušnými zákony (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví), které obsahují také např. archivační lhůty. Pokud se jedná o osobní údaje zpracovávané z důvodu oprávněného zájmu správce, pak jsou osobní údaje zpracovávány po dobu trvání oprávněného zájmu (zejména do uplynutí zákonných nebo smluvních promlčecích lhůt, lhůt pro uplatnění práv z vadného plnění nebo záruky pro případný výkon, určení nebo obhajobu nároků spolku MEDIA).

I po uplynutí zmíněných lhůt můžeme některé údaje uchovávat v anonymizované podobě.

Můžete nás kdykoli požádat o odstranění osobních údajů. Takovému požadavku vyhovíme bez zbytečného odkladu, pokud neexistují žádné další právní důvody pro zpracování Vašich údajů (plnění smlouvy, plnění zákonné povinnosti atd.).

Předávání osobních údajů

Vaše údaje nepředáváme dalším stranám s výjimkou věrohodných smluvních partnerů, kteří jsou vázáni povinností mlčenlivosti (např. vývojáři databázových systémů).

Osobní údaje poskytnuté v souvislosti s podpisem petice můžeme dále předat adresátovi petice nebo příslušnému státnímu orgánu.

Osobní údaje pořízené se souhlasem, ve kterém je uvedeno výslovné předání údajů včetně pořízených fotografií, video či zvukových záznamů jsme oprávněni dle Vámi podepsané smlouvy předat další straně.

Poučení o Vašich základních právech

Právo na informace

Vaším právem je požádat naši organizaci o informaci, jaké osobní údaje, v jakém rozsahu a pro jaký účel je zpracováváme. Tyto informace vám poskytneme zdarma ve lhůtě do 30 dnů, v mimořádných situacích pak nejpozději do 90 dnů, o čemž bychom vás však informovali.

Pokud budete požadovat sdělení informací, které o vás evidujeme, budeme nejprve potřebovat ověřit, že jste skutečně osoba, které tyto informace náleží. V žádosti tedy uveďte dostatečnou identifikaci vaší osoby, z níž bude jasné, kdo o poskytnutí informací žádá.

Naším právem pak je, že můžeme zamítnout požadavky na informace, které jsou bezdůvodné či se nepřiměřeně opakují, případně jejich získání vyžaduje nepřiměřené úsilí nebo jsou obtížně získatelné (typicky ze záložních systémů, archiválií, příspěvků starcýh více než 2 roky na sociálních sítích apod.).

Aktualizace údajů, právo na opravu

Jelikož se mohou osobní údaje v průběhu času měnit (například změna příjmení, adresy), budeme rádi, když nám oznámíte, že u Vás nastala nějaká změna. S tím souvisí i vaše právo na opravu osobních údajů, které evidujeme. Pokud zjistíte, že údaje již nejsou aktuální, máte právo požadovat jejich opravu. Může se také stát, že Vás o aktualizace sami požádáme.

Námitky

Pokud se domníváte, že vaše osobní údaje nezpracováváme v souladu s legislativou, máte právo vznést námitku a my následně prověříme oprávněnost vašeho požadavku. Máte také právo se s námitkou obrátit na příslušný dozorový Úřad na ochranu osobních údajů na adrese:

Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
http://www.uoou.cz/

Právo na výmaz

Pokud jste nám udělili souhlas se zpracováním svých osobních údajů, máte právo jej kdykoli odvolat a my údaje, které zpracováváme výhradně na základě vašeho souhlasu, vymažeme. Právo na výmaz se nevztahuje na zpracovávané údaje v rámci povinnosti plnění smlouvy, zákonných důvodů či oprávněných zájmů naší organizace. I v takovém případě ale budeme nadále zpracovávat osobní údaje v nejmenším nutném rozsahu. Pokud dojde ke zveřejnění fotografii, vizuálního či zvukového záznamu, u kterého nedošlo z jakýchkoliv politováníhodných důvodů k zajištění souhlasu, a osoba se proti tomu ohradí a žádá smazání, jsme povinni žádosti vyhovět.

Další práva

Dle příslušné legislativy máte i další práva, platná samozřejmě i přesto, že v tomto dokumentu nejsou uvedena. Soustředili jsme se v něm na ta práva, která v souvislosti s naší činností považujeme za nejrelevantnější. Pro podrobnější prostudování vašich práv doporučujeme příručku s názvem Jsou to vaše údaje – mějte je pod kontrolou, kterou připravila Evropská komise.

Údaje o správci osobních údajů

ČZU MEDIA z.s., IČO 22711325, se sídlem Kamýcká 129, 195 00 Praha 6, zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. L 24803.

Kontaktní údaje: info@czumedia.cz, kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů: radek.martinik@izun.eu.